மாதகல் சித்தி விநாயகர் முன்பள்ளிசிறார்களுக்கு உளவிருத்தி செயற்பாட்டுக்கு ஜேர்மனியைச் சேர்ந்த திரு. அன்பழகன் அவர்கள் நிதி உதவியை..!
 

கருத்துகள்