மாதகல் சிந்தாமணி பிள்ளையார் கோவில் அந்தியோாட்டி மடம் புதிதாக கட்டுவதற்கு புலம்பெயர்ந்து வாழும் மாதகல் மக்களின் நிதி யுதவியில் 24.04.2024 அன்று அடிக்கல் நாட்டி வைக்கப்பட்ட பதிவுகள்... 

கருத்துகள்