புனித சதாசகாய அன்னை ஆலயத்தில் நடைபெற்ற பெரிய வெள்ளி வழிபாடுகளின் சில பதிவுகள்..

 புனித வியாழன் தினமாகிய 28.03.2024 அன்றும் புனித வெள்ளி தினமாகிய 29.03.2024 அன்றும் புனித சதாசகாய அன்னை ஆலயத்தில் நடைபெற்ற வழிபாடுகளின் பதிவுகள்... 

கருத்துகள்