மாதகல் சமூக சேவையாளர் அமரர். திரு.நா.சபாரத்தினம் அவர்களின் அஞ்சலி நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றன. (காணொளி இணைப்பு)…!

மாதகல் சமூக சேவையாளர் அமரர். திரு.நா.சபாரத்தினம் அவர்களின் அஞ்சலி  நிகழ்வில் மாணவர்களுக்கு அப்பியாசக் கொப்பிகளும் வழங்கப்பட்டது.

கருத்துகள்