உணவு வழங்குவதற்கு 25000 ரூபா அன்பளிப்பாக வழங்கி உள்ளார்.....

கருத்துகள்