திரு திருமதி, நவீன்,மிதுர்ஷா அவர்களின் முதலாவது திருமணநாளை முன்னிட்டு

கருத்துகள்