மாதகல் புனித தோமையார் முன்பள்ளியில் நடைபெற்ற பொங்கல், காள்கோல் மற்றும் பிரிவுபசார விழாக்களின் சில பதிவுகள்...


 

கருத்துகள்