யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலயத்தில் 22.02.2024 அன்று நடைபெற்ற தரம் 01 மாணவர்களின் காள்கோல் விழாவின் சில பதிவுகள்..!

இவ்விழாவின் போது இவ் வித்தியாலயத்தின் பழைய மாணவன் பூ.அன்பழகன் அவர்கள் தரம் 01 மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்களை வழங்கி வைத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

கருத்துகள்