பலெர்மோ மாநகரின் பாதுகாவலி தூய றோசலியாவின் ஜூபிலி ஆண்டை முன்னிட்டு வருகின்ற..!


 

கருத்துகள்