விநாயகர் விளையாட்டுக்கழகம் சூழவுள்ள பிரதேசத்தில் இன்றையதினம் டெங்கு நோய் பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில்..!

விநாயகர் விளையாட்டுக்கழகம் சூழவுள்ள பிரதேசத்தில் இன்றையதினம் டெங்கு நோய் பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கழக அங்கத்தவர்களும் J/150 கிராம உத்தியோகத்தரும் இனைந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட சிரமதானப்பணிகள் தொடர்பான பதிவுகள்


 

கருத்துகள்