யா/மாதகல் சென்யோசெப் மகாவித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற 2023 ம் ஆண்டிற்கான ஒளிவிழா நிகழ்வுகள்..! 

கருத்துகள்