யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலய பழைய மாணவனும் தற்போது ஜேர்மனியில் வசிப்பவருமாகிய திரு.பூ.அன்பழகன் அவர்கள் புதிதாக மோட்டார் அறை ஒன்றினை அமைத்து மோட்டார் பொருத்துவதற்குரிய ஆரம்பகட்ட வேலைகளை..!

யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலய பழைய மாணவனும் தற்போது ஜேர்மனியில் வசிப்பவருமாகிய திரு.பூ.அன்பழகன் அவர்கள் புதிதாக மோட்டார் அறை ஒன்றினை அமைத்து மோட்டார் பொருத்துவதற்குரிய ஆரம்பகட்ட வேலைகளை..!

November 07, 2019
பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன் , இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தினால் 3ஆவது தடவையாக பசுமையில் மாதகல் நிகழ்வு இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அலுவலகத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது..!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன் , இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தினால் 3ஆவது தடவையாக பசுமையில் மாதகல் நிகழ்வு இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அலுவலகத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது..!

November 05, 2019
மூண்றாவது தடவையாகவும் , பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன், இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் மூலம், « பசுமையில் மாதகல் » எனும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஊடாக இலவச மரநடுகைத் திட்ட நிகழ்வுகளை டிஜிட்டல் காணொளி பதிவுகள்மூலம் பார்வையிடலாம்…!

மூண்றாவது தடவையாகவும் , பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன், இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் மூலம், « பசுமையில் மாதகல் » எனும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஊடாக இலவச மரநடுகைத் திட்ட நிகழ்வுகளை டிஜிட்டல் காணொளி பதிவுகள்மூலம் பார்வையிடலாம்…!

November 03, 2019