மூண்றாவது தடவையாகவும் , பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன், இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் மூலம், « பசுமையில் மாதகல் » எனும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஊடாக இலவச மரநடுகைத் திட்டம்..!

மூண்றாவது தடவையாகவும் , பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன், இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் மூலம், « பசுமையில் மாதகல் » எனும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஊடாக இலவச மரநடுகைத் திட்டம்..!

October 08, 2019