யா/மாதகல் சென் தோமஸ் றோ க பெண்கள் பாடசாலையில் இடம்பெற்ற செயற்பட்டு மகிழ்வோம் நிகழ்வின் சில பதிவுகள்..!

யா/மாதகல் சென் தோமஸ் றோ க பெண்கள் பாடசாலையில் 15/03/2023 அன்று நடைபெற்ற செயற்பட்டு மகிழ்வோம் நிகழ்வின் சில பதிவுகள்.
 

Partager:  

Commentaires