அமரர் திரு சபா அருள்சுப்பிரமணியம்  M.A  அவர்களின் பிரிவுத்துயர் ...........