மாதகல் புனித தோமையார் முன்பள்ளியின் நிறன் வெளிப்பாட்டு விழா நிகழ்வுகள்…!

01/06/2017 அன்று நடைபெற்ற சென் தோமஸ் முன்பள்ளியின் நிறன் வெளிப்பாட்டு விழா…. (மேலும்…)

மாதகல் புனித தோமையார் முன்பள்ளியில் இடம் பெற்ற ஒளி விழா நிகழ்வுகள்…!

30.11.2016 (மேலும்…)

மாதகல் புனித தோமையார் முன்பள்ளி மாணவர்களின் திறன் வெளிப்பாட்டு விழா…

(மேலும்…)

மாதகல் புனித தோமையார் முன்பள்ளி வருடாந்த விளையாட்டு நிகழ்வுகள்…!

(மேலும்…)

மாதகல் புனித தோமையார் முன்பள்ளியில் அதிபராகக் கடமையாற்றி இடமாற்றலாகி செல்லவுள்ள…!

(மேலும்…)