இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் மாதகல் மான்மியம் என்ற நூலின் ஆங்கில மொழியாக்கமான “Glory of Mathagal” என்ற நூல் அறிமுகவிழா நிகழ்வுகள்…!

ஊரின் சிறப்பை உலகம் அறிய செய்யும் நூல்…. (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச்சங்கததின் 06வது ஆண்டுவிழாவில் 2016ஆம் ஆண்டில் நடந்த புலமைப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்த 08 மணவர்களை….!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம், இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் மூலம் பாராட்டிக் கௌரவிக்கப்பட்டனர்… (மேலும்…)

மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 6ஆவது ஆண்டுவிழாவின் டிஜிட்டல் காணொளி பதிவுகளை இங்கே பார்வை இடலாம்…!

6ஆவது ஆண்டுவிழாவின் காணொளி பதிவு…. (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச்சங்கததின் 06வது ஆண்டு விழாவும்,கலை நிகழ்வுகளும் …!

 விளையாட்டுப் போட்டி நிகழ்வுகளும்…

இந்த நிகழ்வுகளிற்கு அனுசரனை வழங்கியவர்கள் :

1. பிரித்தானியா மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
2. சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
3. டென்மார்க் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
4. கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம்
5. பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
(மேலும்…)

பிரான்ஸ் நலன்புரிச்சங்கத்தின் அனுசரணையுடன் மாதகல் நலன்புரிச்சங்கத்தின் மரநடுகை நிகழ்வு திட்டத்தின் நிகழ்வுகள்…!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரணையுடன், இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தினால்
“பசுமையில் மாதகல்” எனும் திட்டத்தின் கீழ் …. (மேலும்…)