மாதகலிருந்து வருகைதந்த பங்குத்தந்தை அருட் திரு. சகாயம் அவர்களுடன் அவசரமாக ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட பிரான்ஸ் மாதகல் புனித தோமையார் ஒன்றியத்தின்…!

01.04.2017-சந்திப்பும்,கலந்துரையாடலும், புனித சூசையப்பரின் திருவிழா திருப்பலியும் பங்குத்தந்தையால் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளும்…. (மேலும்…)

பிரான்ஸ் மாதகல் புனித தோமையார் ஆலய வருடாந்த திருவிழாத் திருப்பல்லி நிகழ்வுகள்…!

(மேலும்…)

பிரான்ஸ் மாதகல் புனித தோமையார்ஒன்றியத்தின் கோடைகால ஒன்றுகூடல்…!

(மேலும்…)

பிரான்ஸ் மாதகல் புனித தோமையார்ஒன்றியத்தின் காலாண்டுக்கான ஒன்றுகூடல்…!

(மேலும்…)

மாதகல் பங்குத்தந்தை அருட்பணி G.F.கனிசியஸ்ராஜ் அடிகளாரின் பணிகளின் நன்றி நவிலல் நிகழ்வு…!

நன்றி நவிலல் நிகழ்வு…. (மேலும்…)