தென்னமரவாடி மீள்குடியேற்றத் திட்டத்திற்கு ஆதரவுதர தமிழ்க் கனடியன் நடைபவனி…!

கனடா மாதகல் நலன்புரி முனனேற்ற ஒன்றியத்தின்…. (மேலும்…)

கனடா மாதகல் நலன்புரிமுன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் கோடைகால விளையாட்டுபோட்டி நிகழ்வும்…!

 

ஒன்றுகூடலும்… (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் மாதகல் மான்மியம் என்ற நூலின் ஆங்கில மொழியாக்கமான “Glory of Mathagal” என்ற நூல் அறிமுகவிழா நிகழ்வுகள்…!

ஊரின் சிறப்பை உலகம் அறிய செய்யும் நூல்…. (மேலும்…)

கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றிய செயலவையால் உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடப்பட்ட செயற்பாட்டு அறிக்கை…!

 2016-2017....

(மேலும்…)

கனடா மாதகல் நலன்புரிமுன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் செயற்பாடுகளின் தொகுப்பு…!

2016-2017….. (மேலும்…)