பிரான்ஸ் மாதகல் புனித தோமையார் ஒன்றியத்தினர் தமது புனிதரின் திருவிழா திருப்பலியும், ஒன்றுகூடல் நிகழ்வும்..!

22/12/2019 அன்று பிரான்சில் நடைபெற்ற, மாதகல் புனித தோமையாரின் திருவிழா திருப்பலியும், ஒன்றுகூடல் நிகழ்வும்.

Share:

No comments:

Post a Comment