பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 15ஆவது பொதுக் கூட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட புதிய நிர்வாக உறுப்பினர்கள்..!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 15ஆவது பொதுக் கூட்டத்தில், ஞாயிறு 15-09-2019 அன்று தெரிவு செய்யப்பட்ட புதிய நிர்வாக உறுப்பினர்கள்..

Share:

No comments:

Post a Comment