பிரான்ஸ் வாழ் மாதகல் மக்களிற்கு இந்திரகுமார் தமிழ்மொழிக் கல்விக் கூடத்தின் முக்கிய அறிவித்தல்..!


சரஸ்வதி பூஜை விழா நடைபெறும் மண்டபம் :
SALLE SISLEY DE LA MAISON JEAN WITOLD
4 Square de Monte Cristo
78160 MARLY LE ROI
திகதி : ஞாயிறு 06-10-2019
நேரம் : காலை 11 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை

Share:

No comments:

Post a Comment