பிரான்ஸ் நாட்டில் MARLY LE ROI நகரசபை வருடாந்தம் நடாத்தும் FETE D'ASSOCIATIONS நிகழ்வில் 14 ஆவது தடவையாக..!

சனிக்கிழமை 07-09-2019 அன்று  பிரான்ஸ் நாட்டில் MARLY LE ROI நகரசபை வருடாந்தம் நடாத்தும் FETE D'ASSOCIATIONS நிகழ்வில் 14 ஆவது தடவையாக  பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் சார்பில் பங்கு பற்றிய போது..

Share:

No comments:

Post a Comment