கனடா தமிழ்ப்பூங்காவின் 22வது ஆண்டுவிழாவில் எடுக்கப்பட்ட சில நிழற் படங்கள்...!

21.09.2019 அன்று தமிழ்ப்புங்காவில் இடம்பெற்ற பரிசளிப்பு நிகழ்வில் எடுக்கப்பட்ட சில நிழற் படங்கள்.


Share:

No comments:

Post a Comment