திருமதி. மேரி ஜேட்றூட் மரிய றீற்றர் (ராணி)

…::மரண அறிவித்தல்::…

தகவல்
குடும்பத்தினர்
தொடர்புகளுக்கு  யூட் அன்ரனி (மகன் இத்தாலி)
00393394017597
வின் சன்த்போல் (மருமகன் அவுஸ்ரேலியா)
0061425715928

Share:

No comments:

Post a Comment