இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கம் மற்றும் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் தற்போதய தலைவராகவும் இருந்து வரும் திரு இராசரத்தினம் சஞ்சீவன் [சீலன்] அவர்களிற்கு பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் பாராட்டுவிழா..!

07 வருடங்களாக இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் தலைவராகவும், இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் தற்போதய தலைவராகவும் [23-03-19இல் இருந்து] இருந்து வரும் திரு இராசரத்தினம் சஞ்சீவன் [சீலன்] அவர்களிற்கு பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் பாராட்டுவிழா.

Share:

No comments:

Post a Comment