மாதகல் கிழக்கு விநாயகர் சிக்கன கடன் கூட்டுறவுச் சங்கமும் மகளீர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கமும் இணைந்து நடத்திய மாதகல் கிழக்கு மயில் வாகனப் புலவர் பிள்ளையார் ஆலய வருடாந்த பொங்கல் விழா நிகழ்வுகள்..!Share:

No comments:

Post a Comment