''பசுமையில் மாதகல் 02ம் ஆண்டு இலவசமாக மரக்கன்றுகள் வங்கல்'' பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் தாராள அனுசரணையுடன் இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம் வழங்கிய நிகழ்வுகள்..!

இரண்டாவது தடவையாகவும் , எமது தலைமைச் சங்கமான இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் மூலம், பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன் « பசுமையில் மாதகல் » எனும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஊடாக இலவச மரநடுகைத் திட்டம். 
Share:

No comments:

Post a Comment