இரண்டாவது தடவையாக இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் மூலம், பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன் « பசுமையில் மாதகல் » எனும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஊடாக இலவச மரநடுகைத் திட்ட காணொளி..!

Share:

No comments:

Post a Comment