"மாதகல் - பதியன்கள்" மாதகலில் இருந்து வந்து கனடா நாட்டில் பதியன்களாக மாறியுள்ள எமது இளம் தலைமுறையினர் முன்னேற்றம் பற்றிய குறிப்புகள் அடங்கிய பதிவு..!

Share:

No comments:

Post a Comment