பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் மூலம் மாதகல் தெற்கு மாதர் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கக் கட்டிடத்தில் சமையலறை அமைக்கவென, அனுப்பிய பணம் வழங்கிய நிகழ்வு..!

Share:

No comments:

Post a Comment