பிரான்ஸ் மாதகல் நன்புரிச் சங்கத்தின் பாராட்டுக்களும், வாழ்த்துக்களும் - 2018ஆம் ஆண்டு நடந்த 5ஆம் வகுப்பு புலமைப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்த எமது மாதகல் மாணவர்களிற்கு..!

Share:

No comments:

Post a Comment