கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம் நடாத்தும் கனாடா மாதகல் மக்கள் சரித்திரம் படைத்த சாதனை ஆண்டான 25வது ஆண்டு வெள்ளிவிழா முத்தமிழ் கலைமாலையும்,செயற்பாட்டறிக்கையும்..!கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றிய செயலவையால் வெளியிடப்பட்ட செயற்பாட்டறிக்கை......


Share:

No comments:

Post a Comment