தமிழர் விளையாட்டுத்துறை பிரான்ஸ் ஆதரவில் மாதகல் பிரான்ஸ் சென்யோசெப் விளையாட்டு கழகத்தால் நடாத்தப்படும் 'சுதர்சன்' ஞாபகார்த்தமாக 09-09-2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடாத்தும் ஐரோப்பா தழுவிய மாபெரும் மென்மந்து துடுப்பாட்ட சுற்றுப்போட்டி நிகழ்வுகள்..!

தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழ- பிரான்ஸ்
 தமிழர் விளையாட்டுத்துறை பிரான்ஸ் ஆதரவில் மாதகல் பிரான்ஸ் சென்யோசெப் விளையாட்டு கழகத்தால் நடாத்தப்படும்  'சுதர்சன்' ஞாபகார்த்தமாக 09-09-2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடாத்தும் ஐரோப்பா தழுவிய மாபெரும் மென்மந்து துடுப்பாட்ட சுற்றுப்போட்டி நிகழ்வுகள்- 2018

Share:

No comments:

Post a Comment