யா/மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற தரம்- 05 மாணவர்களின் ஆரம்பப்பிரிவின் கல்விக்கண்காட்சி நிகழ்வுகள்..!

 மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் 21.09.2018 நடைபெற்ற தரம்- 05 மாணவர்களின் கண்காட்சி பதிவுகள்..
Share:

No comments:

Post a Comment