...::கண்ணீரஞ்சலி::... அமரர் குணபாலூ அருளானந்தன் (அருள்)

Share:

No comments:

Post a Comment