மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் ஆண்டுவிழாவை முன்னிட்டு மாதகலில் உள்ள முன்பள்ளிகளுக்கிடையில் நடைபெற்ற பாட்டுப் போட்டிகள்..!!

இதற்கு அனுசரணை கனடா தமிழ்ப்பூங்கா பாடசாலை, மாதகல் சித்தி விநாயகர் முன்பள்ளியில் நடைபெற்றன .

Share:

No comments:

Post a Comment