மாதகல் அரசடி சித்தி விநாயகரின் நாயன்மார் மடலாயத்தில் இடம்பெற்ற மாணிக்கவாசகர், சுந்தர மூர்த்தி நாயனாரின் குருபூசையின் பதிவுகள்..!Share:

No comments:

Post a Comment