பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் உதவியுடன் இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் மூலம் 2017 ஆம் ஆண்டு நடந்த 5 ஆ‌ம் வகு‌ப்பு புலமைப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாதகல் மாணவர்களின் கௌரவிப்பு நிகழ்வுகள்...!
Share:

No comments:

Post a Comment