23 ஆண்டுகளாக கனடாவில் இயங்கிய கனடா மாதகல் நலன்புரிச்சங்கமும், 2 வருடங்களாக இயங்கிய கனடா மாதகல் முன்னேற்ற ஒன்றியமும், மாதகல் கிராம நலன் கருதி கனடா மாதகல் மக்களின் பேராதரவுடன் 15/05/2016 பின் கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம் என்று பெயர் மாற்றப்பட்ட நாள்..!

Share:

No comments:

Post a Comment