"சாவை வென்ற #கிறீஸ்துவின் வெற்றி வாழ்வைக் கடந்த நம் வெற்றி" மாதகல் புனித செபஸ்தியார் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற உயிர்ப்பு பெருநாள் திருப்பலி மிக சிறப்பாக இடம்பெற்றன..!

Share:

No comments:

Post a Comment