மாதகல் ஞானசிந்தாமணிப்பிள்ளையார் (வன்னியர்) கோயிலின் புதிதாக வசந்தமண்டபம் அமைப்பதற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு..!

Share:

No comments:

Post a Comment