விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு நிரந்தர மைதானம் அமைப்பதற்கு சுவிஸ் நாட்டில் இருந்து....!

விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு நிரந்தர மைதானம் அமைப்பதற்கு சுவிஸ் நாட்டில் இருந்து திரு.இராமச்சந்திரனின் தனிப்பட்ட முயற்சியினால் சுவிஸ் வாழ் விநாயகர் விளையாட்டுக்கழக அங்கத்தவர்களிடம் இருந்து நிதியுதவியாக இலங்கை ரூபா 132,820 இனை பெற்று எமது கழக அங்கத்தவர்களிடம் வழங்கப்பட்டது. இவ் உதவியினை வழங்கிய திரு.இராமச்சந்திரனிற்கும், சுவிஸ் வாழ் மாதகல் விநாயகர் விளையாட்டுக்கழக ஆதரவாளர்களிற்கும் எமது கழகத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

Share:

No comments:

Post a Comment