05ஆம் வகுப்பு புலமைப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்த எமது மாதகல் மாணவர்களிற்கு பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் பாராட்டுக்களும்,வாழ்த்துக்களும், பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் வேணடுகோள்…!

Share:

No comments:

Post a Comment