பிரான்ஸ் தமிழர் விளையாட்டுத்துறை ஆதரவுடன் பிரான்ஸ் மாதகல் சென்யோசப் விளையாட்டு கழகம் நடாத்திய மென்பந்து துடுப்பாட்ட சுற்றுப்போட்டி நிகழ்வுகள்…!

17/09/17 அன்று Vincennes (France) இல் பிரான்ஸ் தமிழ் விளையாட்டுத்துறை ஆதரவில் மாதகல் சென் ஜோசப் கழகம் நடாத்திய மென்பந்து சுற்றுப்போட்டியில் 19 கழகங்கள் பங்குபற்றின….

Share:

No comments:

Post a Comment