கனடாவில் தமிழ்ப்புங்கா கல்வி நிறுவனத்தின் ஆதரவில் 2017 ஆகஸ்ட் 05ஆம் நாளன்று ஸ்காபரோ நகரமண்டபத்தில் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்ட மாதகல் மான்மியம் என்ற தமிழ் நூலின் ஆங்கில மொழியாக்கமான”Glory of Mathagal”என்ற நூலின் வெளியீட்டு நிகழ்வுகளின் காணொளி பதிவு…!

Share:

No comments:

Post a Comment