கனடாவின் 150ஆம் அகவையை முன்னிட்டுத் தமிழ்ப் பூங்காவால் வெளியிடப்பட்ட ''வாழ்வும் வளமும்'' நூல் வெளியீடு யுலை முதலாம் நாள் தமிழ்ப்புங்காவில் நடைபெற்றது. அதிலிருந்து சில ஒளிப்படங்கள்...!

''கனடா 150 வாழ்த்தும் வளமும்'' நூல் வெளியீடு...
Share:

No comments:

Post a Comment