வலிகாமம் கல்வி வலைய கோட்டமட்ட விளையாட்டு குழுப்போட்டியில் கோபுரம் அடுக்கலில் மாதகல் சித்தி விநாயகர் முன் பள்ளி மாணவர்கள் இரண்டாம் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

சித்தி விநாயகர் முன் பள்ளி மாணவர்கள் இரண்டாம் இடம்...

Share:

No comments:

Post a Comment