கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றிய செயலவையால் உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடப்பட்ட செயற்பாட்டு அறிக்கை...!

 2016-2017....

கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் வாழ்வாதார உதவித்திட்டம்...!

கனடா மாதகல் ஒன்றிய நிர்வாகிகளின் சென் ஜோசப் பாடசலை விஜயம்...!Share:

No comments:

Post a Comment