யா/ மாதகல் சென்.யோசப் மாகாவித்தியாலயத்தில் இடம் பெற்ற உலக சுற்றாடல் தின நிகழ்வுகள்...!

05.06.2017அன்று சிறப்பான முறையில் அதிபர் தலைமையில் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன...

Share:

No comments:

Post a Comment